Môj rodokmeň

Infolinka: +421 911 24 37 13

Objednávkový formulár

Čo je genealógia?

Genealógia je vedoa, ktorá sa zaoberá rodinným (rodovým) pôvodom a príbuzenskými vzťahmi ľudských jedincov, historickými, právnymi, spoločenskými, biologickými a ďalšími dôsledkami, ktoré z nich vyplývajú. V centre jej pozornosti stojí indivíduum v sieti príbuzenských vzťahov alebo skupina navzájom spríbuznených osôb - rodina, rod. Základným predpokladom bádania je rekonštruovanie týchto príbuzenských väzieb.

Pri rozšírenom (rodinno-historickom) výskume sledujeme aj životné dráhy rodinných príslušníkov a celý komplex dejov a vzťahov, do ktorých vstupovali a ktoré vytvárali. Genealógia tak hraničí s ďalšími vednými disciplínami, s ktorými sa delí o pramene, výskumné metódy a techniky.

Genealógia ako pomocná veda

Genealógia je pomocná historická veda, zaoberajúca sa vzťahmi medzi ľudskými jedincami vyplývajúcimi z ich spoločného rodového pôvodu.

Nie je len vedou samou pre seba, výsledky jej štúdií sa využívajú v historiografii, práve, hospodárstve, kultúre, v biológii, genetike, antropológii, lekárstve, demografii a iných odboroch.

Genealógia alebo rodopis

Skúma vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami, prezentuje aj s tým súvisiace biologické, historické, sociologické a právne dôsledky. Pri genealogickom pátraní platí všeobecná zásada - postupovať od známeho k neznámemu, od bližšieho k vzdialenejšiemu. Rodopisné bádanie vychádza od jedinca - príslušníka rodu (ploditeľa/rodiča)

vedúceho od predkov k potomkom. Súhrn predkov jedinca sa nazýva vývod. Vývod zahŕňa všetkých predkov osoby a teda rodičov, prarodičov a ostatných predkov po mužských aj ženských líniach (podoba stromu).

Rodokmeň alebo rozrod

Je genealogická tabuľka uvádzajúca všetkých potomkov určitej osoby či rodičovského páru. Niekedy len v mužskej línii, tj. bez potomstva vydatých dcér.

Slová rodokmeň a rozrod vyjadrujú aj súbor šľachtických rodov, ktoré majú spoločného predka, alebo sa k nemu hlásia. Rodokmeň je schéma, ktorá zachytáva mužských potomkov.

Grafické znázornenie typov rodokmeňov

 

Vývod

 

Rozrod

 

Kronika